Statut Fundacji

STATUT
FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
„VITA MEMORIAE”

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1

 

Tomasz Jan Turzyński, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu
1 września 2017 roku przed Notariuszem w Warszawie Józefem Wadowskim za Repertorium
A Nr 2084/2017, fundację o nazwie: Fundacja Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Vita Memoriae”,zwaną w dalszej części statutu„Fundacją”.

 

 

 

§2

 

1.     Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

2.     Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

 

 

§3

 

1.       Fundacja posługuje się swoją pełną nazwą w brzmieniu Fundacja Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Vita Memoriae”.

 

2.       Fundacja może używać nazwy w jej obcojęzycznych odpowiednikach, tłumaczonych tak, aby przetłumaczona nazwa była możliwie najbliższa znaczeniowo nazwie w języku polskim.

 

3.       Fundacja może używać znaku słowno – graficznego oraz pieczęci o treści i według wzoru ustalonego przez Radę Fundacji.

 

4.       Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

 

 

 

§ 4

 

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

 

 

 

§ 5

 

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

 

 

§ 6

 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, powoływać muzea, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych organizacji oraz łączyć się z innymi fundacjami.

 

 

 

§ 7

 

1.       Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

 

2.       Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga zachowania procedur opisanej w § 17.

 

           

 

§ 8

 

Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest Minister właściwy do Spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

§ 9

 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 

 

§ 10

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ochrony kultury polskiej, jej dóbr oraz dziedzictwa narodowego Polski poprzez:

 

1.     działalność w zakresie wspierania ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
a zwłaszcza wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej i naukowej osób
i instytucji działających na rzecz popularyzacji historii Polski i ochrony dziedzictwa narodowego,

 

2.     wspieranie działalności instytucji muzealnych,

 

3.     popularyzację historii Polski,

 

4.     ochronę dóbr polskiego dziedzictwa narodowego.

 

 

 

§ 11

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.     udzielanie materialnego i niematerialnego wsparcia organizacjom i instytucjom, mającym na celu ochronę dóbr polskiego dziedzictwa narodowego i popularyzację historii Polski,

 

2.     propagowanie, organizację lub współudział w organizacji i podejmowaniu inicjatyw
związanych z ochroną polskiego dziedzictwa narodowego i popularyzacją historii Polski,

 

3.     wspieranie organizacji muzealnych wystaw czasowych i stałych, zwłaszcza w zakresie
planowania wystawy, przygotowania scenariuszy, projektowania architektury, pozyskiwania
i udostępniania eksponatów, przygotowania katalogów, materiałów cyfrowych, dostarczania
i instalacji infrastruktury, działań promocyjnych, kierowania projektem,

 

4.     prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

 

5.     digitalizację i udostępnianie zasobów kultury za pomocą internetu,

 

6.     ochronę dóbr polskiego dziedzictwa narodowego za granicą ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania za granicą obiektów o wartości historycznej i późniejszego udostępniania ich
krajowym jednostkom muzealnym,

 

7.     promocję polskiego dziedzictwa narodowego za granicą poprzez organizowanie i udział
w imprezach poza granicami Rzeczypospolitej,

 

8.     ochronę i zachowanie dóbr materialnego dziedzictwa kulturowego w kraju poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne,

 

9.     skupianie wokół idei Fundacji, przedstawicieli nauki, gospodarki, sportu, kultury i sztuki,

 

10. wspieranie inicjatyw mających na celu promocję nauki, kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięć jej obywateli w tych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć środowisk kombatanckich,

 

11. finansowanie w całości działalności statutowej Fundacji przez Fundację.

 

 

 

§ 12

 

1.       Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy lub świadczeń z innych źródeł.

 

2.       Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach, które mogą zrzeszać fundacje polskie lub zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

3.       W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania
i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

MAJĄTEK, DOCHODY I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

 

 

§ 13

 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset), w tym 1000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc) jako Fundusz na podjęcie działalności gospodarczej, a także środki finansowe, prawa majątkowe oraz rzeczy ruchome i nieruchomości, a także inne aktywa nabyte lub wypracowane przez Fundację.

 

 

 

§ 14

 

Dochody Fundacji, środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności i rozwoju mogą pochodzić z:

 

1.       funduszu założycielskiego, funduszu gospodarczego i darowizn Fundatora,

 

2.       darowizn, subwencji, spadków i zapisów od podmiotów krajowych lub zagranicznych,

 

3.     dotacji, subwencji oraz grantów,

 

4.       dochodów z aktywów, nieruchomości oraz innych praw majątkowych w rozumieniu Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.),

 

5.       darów, zbiórek publicznych,

 

6.       odsetek i depozytów bankowych,

 

7.       dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

 

8.       dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

 

§ 15

 

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 

 

 

 

 

§ 16

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, o ile nie będzie to stanowiło zagrożenia lub znaczącego obciążenia dla gospodarki finansowej Fundacji.

 

 

 

§ 17

 

1.       Fundator w akcie ustanawiającym Fundację podjął decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

2.       Zarząd Fundacji posiada wyłączną prawo decydowania o sposobie wykonywania działalności gospodarczej Fundacji.

 

3.       Zarząd Fundacji podejmuje decyzje o zawieszeniu, zakończeniu lub ponownym wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej w formie uchwały. Uchwały w tym zakresie wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 


ROZDZIAŁ IV

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

 

 

§ 18

 

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych jest:

 

1.     sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),

 

2.     wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

 

3.     pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),

 

4.     wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

 

5.     pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

 

6.     działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

 

7.     działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

 

8.     działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

 

9.     badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

 

10. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD73.12.B),

 

11. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
(PKD 73.12.C),

 

12. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

 

13. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

 

14. sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),

 

15. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

 

16. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),

 

17. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

 

18. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),

 

19. działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z).

 

 

 

 

 

§ 19

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w tym również gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§ 20

 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

 

 

§ 21

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

 

 

§ 22

 

Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności podstawowej jaką jest realizacja celów statutowych Fundacji.

 

 

 

§ 23

 

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

 

 

 

RODZIAŁ V

 

ORGANY FUNDACJI

 

 

 

§ 24

 

Organami Fundacji są:

 

1.       Rada Fundatorów,

 

2.       Rada Fundacji,

 

3.       Zarząd Fundacji.

 

 

 

RADA FUNDATORÓW

 

 

 

§25

 

1.       Rada Fundatorów składa się z Fundatora Fundacji oraz powołanych przez niego członków Rady Fundatorów.

 

2.       Fundator ma wyłączne prawo powoływać i odwoływać w skład Rady Fundatorów osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne instytucje które w sposób szczególny zasłużyły się dla działalności Fundacji lub zadeklarowały swoje zaangażowanie w zakresie w którym może ono być szczególnie istotne dla rozwoju Fundacji.

 

3.       Rada Fundatorów podejmuje uchwały jednomyślnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust.4

 

4.       Członek Rady Fundatorów powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji zostaje wyłączony z prawa podejmowania uchwał w Radzie Fundatorów na czas pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Fundacji, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy uprawnień o których mowa w § 28 ust. 1, § 41 oraz § 42 niniejszego Statutu.

 

5.       W sytuacji, gdy każdy z członków Rady Fundatorów zostanie wyłączony z prawa podejmowania uchwał w Radzie Fundatorów w związku z powołaniem do pełnienia funkcji
w Zarządzie Fundacji, uprawnienia Rady Fundatorów z zastrzeżeniem § 25 ust. 4, przejmuje Rada Fundacji, do czasu zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji przez co najmniej jednego członka Rady Fundatorów.

 

6.       Sposób i zasady działania Rady Fundatorów określa jej Regulamin, przyjęty przez Fundatorów stosowną uchwałą.

 

 

 

§26

 

1.       Każdy z członków Rady Fundatorów może zostać powołany w skład Zarządu Fundacji.

 

2.       Każdy z członków Rady Fundatorów może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji bez prawa głosowania.

 

 

 

§ 27

 

1.     W razie śmierci Fundatora w sytuacji, gdy jest on jedynym członkiem Rady Fundatorów lub z innych przyczyn czasowej lub trwałej niemożności funkcjonowania Rady Fundatorów, jej kompetencje z mocy Statutu przejmuje Rada Fundacji.

 

2.     W razie śmierci Fundatora w sytuacji, gdy nie jest on jedynym członkiem Rady Fundatorów lub z innych przyczyn czasowej lub trwałej niemożności podejmowania przez Fundatora czynności, prawo wykonywania uprawnień przysługujących Fundatorowi osobiście z mocy niniejszego Statutu wykonywać będzie do czasu ustania przyczyn czasowej lub trwałej niemożności podejmowania przez Fundatora czynności Rada Fundatorów, z zastrzeżeniem wymogu jednomyślności decyzji Rady Fundatorów.

 

 

 

§ 28

 

Do uprawnień Rady Fundatorów oprócz innych spraw wymienionych w Statucie należy:

 

1.       powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Przewodniczącego Rady Fundacji,

 

2.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,

 

3.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

 

 

 

 

 

 

 

RADA FUNDACJI

 

 

 

§ 29

 

1.       Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.

 

2.       Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 

3.       Członkiem Rady Fundacji nie może być pracownik Fundacji.

 

 

 

§ 30

 

1.       Rada Fundacji jest organem nadzorczym oraz doradczym Fundacji.

 

2.       Do zadań Rady Fundacji należy:

 

1.     powoływanie członków Zarządu Fundacji i Prezesa Zarządu Fundacji,
z zastrzeżeniem § 43 ust. 1,

 

2.     sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji,

 

3.     opiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji,

 

4.     występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 

5.     opiniowanie programów działalności Fundacji,

 

6.     wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 

7.     ustalanie Regulaminu Rady Fundacji i zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji.

 

 

 

§31

 

1.       Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, jak również dokonuje czynności kontrolnych
w ustalonym przez siebie zakresie i czasie.

 

2.       Sposób i zasady działania Rady Fundacji określa jej Regulamin, zatwierdzony przez Radę Fundatorów stosowną uchwałą.

 

3.       Decyzje Rady Fundacji podejmowane są na posiedzeniu w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

 

4.       W szczególnych przypadkach Rada Fundacji na wniosek jej Przewodniczącego może podejmować uchwały poza posiedzeniami Rady, z tym zastrzeżeniem że dla ważności uchwały swój głos muszą oddać wszyscy jej członkowie.

 

 

 

§ 32

 

Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji, mogą jednak otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem ich funkcji.

 

 

 

§ 33

 

1.       Rada Fundacji spośród swoich członków może wybierać Wiceprzewodniczącego.

 

2.       Radę Fundacji reprezentują lub w jej imieniu działają Przewodniczący Rady Fundacji, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Rada Fundacji może powierzyć stosowną uchwałą jej reprezentowanie w poszczególnych sprawach także innym członkom Rady.

 

3.       W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Fundacji obowiązków, jego uprawnienia oraz obowiązki przejmuje tymczasowo Wiceprzewodniczący, a w jego braku inny członek Rady Fundacji wskazany przez Przewodniczącego. W przypadku braku takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady Fundacji wybrany w tym celu przez Radę Fundacji.

 

 

 

§ 34

 

Mandat członka Rady Fundacji wygasa w skutek:

 

1.       rezygnacji z pełnionej funkcji,

 

2.       śmierci,

 

3.       odwołania z pełnionej funkcji.

 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

 

 

§ 35

 

1.       Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

 

2.       Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.

 

3.       Sposób i zasady działania Zarządu Fundacji określa jego Regulamin, przyjęty przez Radę Fundacji stosowną uchwałą.

 

 

 

§ 36

 

1.       Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji, związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.

 

2.       Zarząd Fundacji w szczególności:

 

1.       prowadzi sprawy, kieruje działalnością i reprezentuje Fundację,

 

2.       sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji,

 

3.       zarządza majątkiem Fundacji,

 

4.       ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

 

5.       zatrudnia pracowników oraz powierza wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw fundacji innym podmiotom,

 

6.       odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za dysponowanie środkami finansowymi Fundacji,

 

7.       podejmuje decyzje o utworzeniu lub likwidacji zakładów oraz oddziałów Fundacji,

 

8.       podejmuje decyzje o utworzeniu lub przystąpieniu do spółek, stowarzyszeń lub innych organizacji,

 

9.     zarządza prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą.

 

 

 

§ 37

 

1.       Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innej umowy.

 

2.       Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu wynikającego ze stosunku pracy lub innej umowy określa uchwała Rady Fundacji.

 

 

 

§ 38

 

Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa w skutek:

 

1.       rezygnacji z pełnionej funkcji,

 

2.       śmierci,

 

3.       odwołania z pełnionej funkcji.

 

 

 

§ 39

 

1.       Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.

 

2.       Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu.

 

3.       Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych, decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.

 

 

 

§ 40

 

1.       Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu i na rzecz Fundacji uprawnieni są: Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie albo jeden członek Zarządu Fundacji łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu i na rzecz Fundacji uprawniony jest jeden członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.

 

2.       Do odbierania oświadczeń woli kierowanych do Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

 

3.       Do poszczególnych czynności lub czynności szczególnego rodzaju Zarząd Fundacji może ustanawiać pełnomocników.

 

 

 

RODZIAŁ VI

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE FUNDACJI

 

 

 

§ 41

 

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundatorów (I) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo (II) na wniosek Zarządu Fundacji albo (III) na wniosek Rady Fundacji. Zmiana Statutu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Fundatorów.

 

 

 

§ 42

 

1.       Rada Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych
i majątku Fundacji. Podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji wymaga jednomyślnie podjętej uchwały w tym przedmiocie.

 

2.       Jeżeli Rada Fundatorów w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.

 

3.       Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane innym wskazanym przez stosowną uchwałą Rady Fundacji podmiotom realizującym cele określone w Statucie.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

WEJŚCIE W ŻYCIE STATUTU I ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI FUNDACJI

 

 

 

§ 43

 

1.       Fundator powołuje w drodze uchwały pierwszy skład Zarządu Fundacji wskazując jego Prezesa.

 

2.       Fundator powołuje w drodze uchwały pierwszy skład Rady Fundacji wskazując jej Przewodniczącego.

 

3.       Fundator powołuje w drodze uchwały Radę Fundatorów.

 

 

 

§ 44

 

Fundator nadaje Fundacji Statut w drodze uchwały.

 

 

 

§ 45

 

Fundacja rozpoczyna swoją działalność w dacie uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

DANE KRS

Fundacja na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego
„Vita Memoriae”

KRS: 0000730144

NIP: 9512461660

REGON: 380139723

Konto: 63 1140 2004 0000 3702 7763 9658

KONTAKT

kontakt@vitamemoriae.pl
ul. Dzikiej Jabłoni 18/1
05-500  Piaseczno
Poland